அனைத்து மொழிகளின் தாய்?

இந்தியாவில் 22 அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகள் உள்ளன Constitution of India- Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Santali, Sindhi, Tamil, Telugu, and Urdu.

Official Language ஆக English மற்றும் Hindi பயன்படுத்தப்படுகிறது. இரண்டாவது பெரிய மக்கள் தொகை பேசுபவர்களின் எண்ணிக்கை அமெரிக்காவை அடுத்து இந்தியாவில் உள்ளனர்.ஏனென்றால் இந்தியர்கள் அனைவரும் சொந்த மொழியில் பேசுவார்கள் அதே போல் இங்கிலீஷ் பயன்படுத்துவார்கள்.

சமஸ்கிருதம் உலகின் பழமையான மொழியாக கருதப்படுகிறது “அனைத்து மொழிகளின் தாய்” எனவும் அழைக்கப்படுகிறது, ஒவ்வொரு தமிழ் புத்தகத்தில் சமஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது மேலும் சமஸ்கிருதம் “தெய்வங்களின் மொழி “எனவும் கூறப்படுகிறது.

 

Exit mobile version