சித்தன் வாசல் குகை மற்றும் கோயில் எங்குள்ளது? யார் உருவாக்கியது?

இந்திய தொல்லியல் துறையின் நினைவுச் சின்னங்களில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள சித்தன் வாசல் குகை மற்றும் கோயில் எங்குள்ளது? யார் உருவாக்கியது?

சித்தன் வாசல் குகை அதனை அரிவர் கோயில் என்றும் அழைப்பார்கள் இரண்டாம் நூற்றாண்டு தமிழ் ஷ்ரமணா குகைகள் ஆகும், இது இந்தியாவின் தமிழ்நாடு புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள சித்தன்னவாசல் கிராமத்தில் உள்ளது.

இதனுடைய பெயர் “பெரிய துறவிகளின் இறப்பிடம்” என பொருள்படும், ஒரு பாறையில் வெட்டப்பட்ட மடம் அல்லது கோவில் சித்தன் வாசல் குகை, இது தமிழ் சமணரால் உருவாக்கப்பட்டது.

இந்த கோயில் ஏழாம் நூற்றாண்டுச் சேர்ந்த குறிப்பிடத்தக்க ஓவியங்களின் எச்சங்களை கொண்டுள்ளது என கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது, இந்திய தொல்லியல் துறை சித்தன்னவாசல் குகையை கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய இந்திய பாரம்பரிய பட்டியலில் பட்டியலிட்டுள்ளது,அதேபோல் நினைவுச் சின்னங்களில் ஒன்றிலும் பட்டியலிட்டுள்ளது.