Kalpeta City name history?

Kalpeta City name history?

கர்நாடகாவில் இருந்து குடியேறிய ஆரம்பகால சமண மக்கள் இந்த இடத்திற்கு “கல்பெட்டா” என்று பெயரிட்டதாக நம்பப்படுகிறது. கன்னடத்தில், “கல்” மற்றும் “பெட்டா” என்ற வார்த்தைகளுக்கு “கற்கள் வைப்பு” என்று பொருள்.

கல்பெட்டாவின் நிலப்பரப்பு முழுவதும் பெரிய மற்றும் சிறிய பாறைகள் காணப்படுகின்றன. அதனால் இந்தப் பெயர் வந்தது

2011 இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி, கல்பெட்டாவில் 31,580 மக்கள் உள்ளனர். மக்கள் தொகையில் ஆண்கள் 49% மற்றும் பெண்கள் 51%. கல்பெட்டாவில், 11% மக்கள் 6 வயதுக்குட்பட்டவர்கள்